این هفته، شرکت نفیس و اتاق بازرگانی اصفهان برای قدردانی از زحمات پرسنل خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا، برای پرسنل بیمارستان خورشید باکس های ضدعفونی شده گل ارسال کردند. این کار باعث شد تا خستگی از تن خانواده های ایشان و همکارانشان خارج شود.

تصاویری از این رویداد: